aGJ-Nieuws


Tweede Kamer, Cie EZ: Hoorzitting / rondetafelgesprek WarmteWet
04/02/2015 Den Haag. De WarmteWet is inmiddels een jaar in werking; dit heeft geleid tot diverse vragen en klachten; mede naar aanleiding daarvan houdt de Tweede Kamer Commissie Economische Zaken vandaag een hoorzitting over de WarmteWet. Belangenbehartigers, Leveranciers/producenten, toezichthouders en overheden mogen aangeven wat er zoal aan schort en welke aanpassingen er nodig zijn. Wij hebben richting zusterorganisaties en Vereniging Eigen Huis aangegeven dat ze ook namens ons kunnen spreken.
Vereniging Eigen Huis heeft hierop vooruitlopend vanochtend een persbericht uitgegeven en besteedt ook aandacht aan dit onderwerp in haar "Eigen Huis Magazine".

Eigen Huis Magazine feb. 2015


ACM stelt tarieven voor nieuwe Warmtewet vast
20/12/2013 Den Haag. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven uit de Warmtewet vastgesteld. De Warmtewet wordt met ingang van 1 januari 2014 van kracht. Naar schatting heeft ongeveer 8% van alle Nederlandse huishoudens met deze wet te maken omdat zij warmte via blok- of stadsverwarming ontvangen.
Voor 2014 heeft ACM o.a. de volgende tarieven vastgesteld:
- de maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van 254,00 euro met daarbovenop 24,03 euro per verbruikte gigajoule. Deze maximumprijs geldt voor het hele jaar en kan niet tussentijds wijzigen.
- het meettarief. Dit tarief is voor 2014 vastgesteld op 24,54 euro.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Warmteleveranciers mogen geen hoger bedrag in rekening brengen dan de maximale tarieven. Uiteraard mogen zij wel een lagere prijs hanteren.
Nota Bene:
- Voor de huur van de Afleverset c.q. Warmtewisselaar stelt de ACM geen maximumtarief vast. De warmtewet zegt hier over dat deze tegen "redelijke kosten" ter beschikking gesteld dient te worden.
- Eneco heeft aangegeven dat klanten medio januari geïnformeerd worden over de tarieven voor 2014.


Warmtewet in werking per 1 januari 2014
18/12/2013 Houten. De warmtwet treedt inderdaad in werking op 1 januari 2014. Binnenkort publiceert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de maximumtarieven. Daarop vooruitlopend wordt op de website van eneco al een schatting gegeven van die nieuwe tarieven. Voor de vaste kosten is het beeld dat dit per saldo ongeveer gelijk blijft: het vastrecht gaat wel naar beneden, maar de huurprijs van de warmtewisselaar gaat juist fors omhoog. Het variabele tarief daalt wel iets, namelijk 1 GJ warmte = 36,31 maal de prijs van 1 m³ aardgas. Jaren geleden was dan nog 40 m3 en afgelopen jaar circa 38 m3 gas per GJ, maar het is nog lang niet de 31,596 m3 gas waarvoor wij altijd hebben gepleit. Meer informatie kunt u vinden op de websites van:
- Autoriteit Consument en Markt
- Consuwijzer
- Eneco


Warmtewet
11/06/2013 Den Haag. Vandaag is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen' ook door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treed in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip; waarschijnlijk wordt dat 1 januari 2014. De Autoriteit Consument en Markt (ACM, voorheen NmA) zal, binnen de kaders van de warmtewet c.q. het Niet-Meer-Dan-Anders-principe, de maximumtarieven bepalen en toezicht houden op de rendementen van de warmteleveranciers.


Warmtewet
05/02/2013 Den Haag. Vandaag is het wetsvoorstel 'Wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen' door de tweede kamer aangenomen, met hier en daar nog een amendement en motie. Ons beeld is dat hiermee per saldo nog steeds geen sprake is van een zuivere toepassing van het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. Hoe dat in de praktijk uitpakt, hangt o.a. af van de nog te behandelen Algemene Maatregel van Bestuur, waar verdere details in worden vastgelegd. Naar verwachting treedt de warmtewet pas op zijn vroegst medio 2013 daadwerkelijk in werking.


Warmtewet
26/10/2012 Houten. Onlangs werd op de website van de Tweede Kamer aangekondigd dat (de wijzingen in) de warmtewet binnenkort plenair behandeld zouden worden; inmiddels is dat weer doorgeschoven naar week 44. Gaat het er ooit nog van komen?


Einde Actie Giga Joule ?
24/06/2012 Houten. Met de uitspraak in Hoger Beroep vorig jaar, en aansluitend ons besluit om niet in Cassatie te gaan, is er een eind gekomen aan een jarenlange juridische strijd. Na afhechting van nog wat administratieve en financiele losse eindjes gedurende de afgelopen maanden, is het nu tijd om daar definitief een punt achter te zetten. Richting onze deelnemers onderstrepen we dat door middel van een (zeer) kleine terugstorting van een deel van de betaalde bijdrage(n); houd dus de komende tijd uw bankafschrift in de gaten!

Overgens betekent dit nog niet het einde van de Stichting. In elk geval zolang er in Den Haag nog gediscussieerd wordt over de Warmtewet, houden we Stichting Actie Giga Joule nog in stand. In verband met de aanstaande verkiezingen zit er op dit moment echter weinig schot in de bijstelling en invoering van die wet.


WARMTEWET ZET CONSUMENTEN IN DE KOU
06/12/2011 Amsterdam en Amersfoort. Het onderstaande betreft een persbericht van Woonbond en Vereniging Eigen Huis inzake de WarmteWet:

Foute aannames in de opzet van de nieuwe ‘Warmtewet’ leiden tot onterechte kosten voor huishoudens met stadsverwarming. Deze 600.000 huishoudens betalen nu al jaren minstens 100 euro per jaar te veel aan variabele kosten, ten gunste van warmteleveranciers. Het huidige wetsvoorstel brengt hierin geen verandering, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Energievraagstukken van de Universiteit van Amsterdam en TNO in opdracht van de Woonbond en Vereniging Eigen Huis.

De Warmtewet is al sinds 2003 in de maak om consumenten te beschermen tegen te hoge prijzen voor warmtelevering (stads- en blokverwarming). Daar slaagt het huidige wetsvoorstel niet in. Het onderzoek toont aan dat deze consumentenbescherming alleen mogelijk is als er inzicht is in de werkelijke kosten van alle warmteprojecten. Dat inzicht is er niet. Omdat consumenten met stadsverwarming aan hun leverancier zijn gebonden en er dus sprake is van een monopoliepositie, moeten deze kosten openbaar zijn.

Niet Meer Dan Anders
In het wetsvoorstel Warmtewet is het Niet Meer Dan Anders (NMDA)-beginsel opgenomen. Dat beginsel moet ervoor zorgen dat huishoudens met stadsverwarming in elk geval niet meer betalen dan huishoudens aangesloten op een gasnet: het maximumtarief. Het wetsvoorstel houdt nu het aansluittarief op een warmtenet buiten het maximumtarief, rekent met een verkeerde cv-ketel en houdt geen rekening met leidingverliezen (aGJ: in warmtewet wordt er nu ten onrechte vanuit gegaan dat leidingverliezen in de gassituatie veel groter zijn dan bij stadsverwarming). Het maximumtarief moet dus op andere aannames worden gebaseerd om consumenten voldoende te beschermen.

Inzage in werkelijke kosten nodig
Omdat er geen inzage is in de kosten van warmtelevering kunnen warmteleveranciers verborgen winsten maken. Een tarief dat voldoet aan het NMDA-beginsel kan toch te hoog zijn in verhouding tot de werkelijke kosten die een warmteleverancier maakt. Vereniging Eigen Huis en de Woonbond willen dat huishoudens worden gecompenseerd voor wat zij in het verleden te veel hebben betaald.
aGJ: zie ook de rubriek Downloads op deze website voor een recente brief van Vereniging Eigen Huis en Woonbond aan Tweede Kamer.
- - - - -CASSATIE
26/11/2011 Houten. Het bestuur heeft besloten om af te zien van Cassatie. Alle deelnemers ontvangen een nieuwsbrief met een nadere toelichting. Zie ook het recente artikel hierover in het Houtens Nieuws Groentje.


Rechtszaak
01/09/2011 Houten. Onlangs ontvingen we via onze advocaat de lang verwachte uitspraak in Hoger Beroep. Tot onze grote teleurstelling ordeelt het Hof dat Eneco Warmte in beginsel niet onredelijk handelt door voor haar warmteafnemers een uniform tarief te hanteren en voor de bepaling van dit tarief aan te knopen bij de Tariefadviezen van EnergieNed. De vraag of wij daarmee als afnemers daadwerkelijk niet meer betalen dan in de situatie dat we wel een gasaansluiting en CV-ketel gehad zouden hebben, blijft echter onbeantwoord. De volledige tekst van het vonnis vindt u in de rubriek Downloads.
Het bestuur beraadt zich op de ontstane situatie; de deelnemers onvangen binnenkort per eMail verdere informatie.


Stadsverwarming nog duurder door Warmtewet
19/08/2011 Amsterdam en Amersfoort. Het onderstaande persbericht van Woonbond en Vereniging Eigen Huis is tot stand gekomen in afstemming met diverse consumentenorganisaties, waaronder ook Actie Giga Joule uit Houten:.

Honderdduizenden huishoudens gaan 50 tot 150 euro per jaar meer betalen voor stadsverwarming als gevolg van de nieuwe Warmtewet. Op deze manier vinden de Woonbond en Vereniging Eigen Huis de wet onaanvaardbaar.

Het wetsvoorstel voor de Warmtewet is het antwoord op kritiek van ondermeer de Rekenkamer dat de prijzen voor stadsverwarming te hoog zijn en niet transparant. Groot is de verbazing van Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Woonbond dan ook, nu blijkt dat de nieuwe wetgeving de consument op hogere kosten jaagt. De Warmtewet moet de consument juist beschermen tegen te hoge tarieven. Het Niet-Meer-Dan-Anders-principe, waarbij stadsverwarming niet meer mag kosten dan een gasgestookte ketel, lijkt steeds verder zoek.

Sinds 2003 is de Warmtewet in ontwikkeling. Deze wet moet huishoudens die zijn aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie, waaronder stadsverwarming, onder andere beschermen tegen te hoge energietarieven. Deze huishoudens kunnen niet zelf hun leverancier kiezen en zijn dus afhankelijk van een monopolist.

Geen onafhankelijk toezicht op tarieven stadsverwarming
De Algemene Rekenkamer stelde in 2007 vast dat 'de tarieven voor stadsverwarming niet onafhankelijk en objectief tot stand komen en dat onafhankelijk toezicht hierop ontbreekt' en dat 'bewoners van nieuwe woningen met stadsverwarming ten opzichte van nieuwe woningen met gasverwarming waarschijnlijk te veel betalen.'

Nieuwe Warmtewet consumentonvriendelijk
Door het wetsvoorstel dat nu bij de Kamer ligt, kan de huidige prijs voor stadsverwarming, volgens de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), voor drie van de vier grote netten (266.000 verbruikers) gemiddeld 5% tot 15% stijgen (50 tot 150 euro per jaar). Slechts bij één van deze vier netten (Purmerend, 24.000 verbruikers) gaat de prijs gemiddeld met 5% omlaag (50 euro per jaar). De Woonbond en Vereniging Eigen Huis, gesteund door de Consumentenbond en vele bewonersgroepen, vinden dat de in ontwikkeling zijnde Warmtewet na al die jaren nog altijd zeer consumentonvriendelijk is. De prijzen gaan voor een grote groep huishoudens met stadsverwarming zomaar omhoog, terwijl de betreffende regelgeving nog altijd ondoorgrondelijk is.

Naast huishoudens met stadsverwarming, vallen inmiddels ook huishoudens met een andere collectieve verwarmingsinstallatie, zoals blokverwarming, onder het wetsvoorstel. Daardoor zal voor ca. 10% van de Nederlandse woningen de Warmtewet gaan gelden. Er moet een redelijk tarief komen voor gebruikers die straks onder de Warmtewet vallen. Een tarief dat zonder ingewikkelde formules te verantwoorden en zeker Niet Meer Dan Anders is.
- - - - -Rechtszaak
18/08/2011 Houten. Tijdens de zitting op 9 mei is door het gerechtshof aangegeven dat een uitspraak op zijn vroegst eind mei verwacht kon worden, maar dat is inmiddels al twee keer uitgesteld; de planning is nu medio september. Dit kan overigens een finale uitspraak zijn, maar net zo goed een tussenuitspraak (i.v.m. evt. onderzoek door bijv. TNO). Zodra er nieuws is zullen we dat natuurlijk melden.


Warmtewet
18/07/2010 Den Haag. Op 5 juli 2011 heeft de Minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarbij diverse bijlagen: het ontwerp Warmtebesluit, de ontwerp Warmteregeling en een aantal onderzoeksrapporten. Deze zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid .

Op deze website staan (bij de bijlagen van de Kamerbrief) tevens het voorstel tot wijziging van de Warmtewet en bijbehorende Memorie van Toelichting.

Het advies van Raad van State en het Nader Rapport zullen middels de website OfficieleBekendmakingen naar verwachting spoedig openbaar gemaakt worden, samen met de puiblicatie van het wetsvoorstel op die website.

Na het zomerreces zal de Tweede Kamer een besluit nemen over de behandeling van het wetsvoorstel.Rechtszaak en Nieuwsbrief
12/02/2011 Houten. Het gerechtshof heeft op 9 mei 2011 een zitting ("pleidooi") gepland. Alle deelnemers ontvangen binnenkort wederom een nieuwsbrief met nadere informatie.


WarmteWet
21/01/2011 Den Haag. De RVD heeft namens de ministerraad het volgende persbericht uitgebracht:
AFNEMERS VAN WARMTE BETER BESCHERMD
Er komt één maximumtarief voor de levering van warmte aan huishoudens en kleine bedrijven. Bovendien worden deze klanten beter beschermd tegen de gevolgen van eventuele financiële problemen bij de warmteleveranciers. De ministerraad heeft op voorstel van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van de Warmtewet en het ontwerp voor een Warmtebesluit. Dit wetsvoorstel is een wijziging van het initiatiefwetsvoorstel Warmtewet van de Kamerleden Ten Hoopen en Samsom.
Afnemers van warmte zijn vaak afhankelijk van één afnemer. Daarom bevat de Warmtewet eisen aan leveranciers, een vergunningstelsel en tariefregulering. De manier waarop de tarieven in het initiatiefwetsvoorstel worden gereguleerd, zijn in de praktijk niet werkbaar. Daarom is dit nu, via het voorstel tot wetswijziging, vereenvoudigd. De mededingingsautoriteit NMa zal voortaan het rendement van leveranciers monitoren. Zo blijft de bedrijfsvoering van de leveranciers gewaarborgd.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


Rechtszaak en Nieuwsbrief
07/11/2010 Houten. Onlangs heeft Eneco gereageerd op onze Memorie van Grieven, door middel van een Memorie van Antwoord. Binnenkort ontvangen alle deelnemers een nieuwsbrief met informatie over het vervolg van de procedure.


WarmteWet
30/10/2010 Houten In vervolg op de eerdere brief aan de vaste Tweede Kamer Commissie van Economische Zaken, hebben de gezamenlijke consumentenorganisatie een brief geschreven aan het Ministerie van Economische zaken. Ook die brief is te downloaden via de rubriek Downloads op deze website.


WarmteWet
07/10/2010 Den Haag. De afgelopen tijd hebben we overleg gevoerd met diverse zusterorganisaties, maar ook met organisaties zoals de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, over de ontwikkelingen rondom de WarmteWet. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke brief aan de vaste Tweede Kamer Commissie van Economische Zaken (zie de rubriek Downloads). Aanleiding hiervoor was de overwegend negatieve reactie van het ministerie van Economische Zaken na de consultatieronde begin dit jaar; daaruit viel op de maken dat EZ het primaire doel van de warmtewet (namelijk bescherming van de gebonden afnemer van Warmte) uit het oog is verloren. We rekenen erop dat, met ons gezamenlijk signaal richting de politiek, het tij alsnog gekeerd kan worden.


Rechtszaak, Hoger Beroep
17/06/2010 Den Haag. Onze Memorie van Grieven is gereed (zie de rubriek Downloads) en door onze advocaat ingediend bij het gerechtshof in Den Haag. Eneco heeft tot dit najaar de tijd om hierop te reageren. Daarna besluit het hof over het verdere verloop van de procedure.


WarmteWet
27/01/2010 Houten. In december heeft het ministerie van Economische zaken een ontwerp WarmteBesluit (AMvB) en ontwerp WarmteRegeling (MR) bekendgemaakt in de Staatscourant. Gelijktijdig met de "voorhang procedure" bij de Tweede Kamer is een consultatie-periode gestart, waarin belanghebbenden de gelegenheid hebben hun zienswijze over de ontwerp regelgeving in te dienen.
Samenvattend komen wij tot de conclusie dat in de voorgestelde regelgeving bepaalde uitgangspunten niet, of juist tot in extreme zijn doorgevoerd, waardoor van een zuivere toepassing van het Niet-Meer-Dan-Anders-principe beslist geen sprake meer is. Om de regelgeving eenvoudig en transparant te houden en toch aan het NMDA-principe te voldoen, stellen we enkele aanpassingen voor. Zie de rubriek Downloads voor onze volledige reactie en een korte, samenvattende presentatie. De achterliggende stukken vindt u op de website(s) van EZ, via onze rubriek Links.


WarmteWet
07/11/2009 Houten. De warmtewet, die begin 2009 is aangenomen door de Eerste Kamer, geeft alleen algemene kaders voor de tariefstelling van Warmte. Inmiddels zijn zowel de NMa als EZ druk bezig om verdere details uit te werken en vast te leggen in beleidsregels. Voordat die regels definitief worden, vindt een uitgebreide consultatieronde plaats bij belanghebbenden. Enkele weken geleden zijn ook wij door de NMa gevraagd om een reactie te geven op de beleidsregels voor de zogenaamde "Redelijke Prijs"; binnenkort verwachten we ook een dergelijk verzoek vanuit EZ voor de regels m.b.t. de "Maximum Prijs". Vanzelfsprekend zullen we kritisch naar de stukken kijken en tijdig daar onze reactie op geven. Hopelijk draagt dat bij aan een verdere uitwerking die daadwerkelijk recht doet aan het primaire doel van de warmtewet, namelijk bescherming van de gebonden afnemer van Warmte! Meer informatie vindt u op de websites van de NMa en EZ, via onze rubriek Links; onze reactie vindt u terug in de rubriek Downloads.


Rechtszaak, Hoger Beroep
02/11/2009 Den Haag. Enige tijd geleden is de hoofdprocedure tegen Eneco even in de ijskast geplaatst, in afwachting van ons verzoek om door TNO een voorlopig deskundigenbericht op te laten stellen. Naar aanleiding van dat verzoek, waar Eneco bezwaar tegen heeft aangetekend, was er vandaag een zitting bij het gerechtshof in Den Haag. De verassende uitkomst is dat het verzoek wordt aangehouden. Het gerechtshof wil namelijk nadrukkelijk een inbreng hebben bij door de deskundigen te beantwoorden vragen. Omdat goed te kunnen beoordelen, wil het Hof dat er eerst twee stappen worden gezet in de hoofdprocere, namelijke onze "Memorie van Grieven" en de reactie van Eneco daarop. Daarna zal men zich weer buigen over ons verzoek.


Warmtewet
10/02/2009 Den Haag. Het initiatief-wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Ten Hoopen en Samsom Warmtewet (29.048) is zonder stemming aangenomen door de Eerste Kamer. De fractie van de VVD is daarbij "aantekening" verleend (d.w.z. dat ze tegen gestemd zouden hebben).


Nieuwsbrief inzake Hoger Beroep
31/01/2009 Houten. In het najaar van 2008 is aan alle deelnemers een nieuwsbrief verzonden inzake het Hoger Beroep tegen Eneco. Aan de oproep tot een extra financiele bijdrage is door de deelnemers ruimschoots gehoor gegeven. Alhoewel de extra bijdrage vrijwillig is, speelt de hoogte van uw bijdrage t.z.t. wel een rol bij de verdeling van een eventuele vergoeding/restitutie vanuit Eneco. Voor de kleine groep deelnemers die nog niet heeft betaald: ook bijdragen die in het eerste kwartaal van 2009 binnen komen tellen daarbij nog gewoon mee. Overigens heeft ook de gemeente Houten aangegeven haar steun voor onze actie voort te zetten.


eMail-adres aGJ
01/11/2008 Houten. Ons oude eMail-adres ActieGJ(a)Houten.com is buiten gebruikt.
We zijn alleen nog bereikbaar via Info(a)ActieGJ.nl


Nieuwsarchief
De nieuwsberichten van 2008 en eerder zijn gearchiveerd.


Weekkrant 28 maart 2008