Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. Zie verder ook de bijlage bij de aanmeldingsbrief en de nieuwbrief uit februari 2011. Heeft u iets anders te vragen, mail ons dan:
E-mail Stichting Actie Giga Joule ( Info  (a) ActieGJ . NL )


Kan ik nog steeds deelnemer worden?
Nee, sinds het moment waarop de gerechtelijke procedure daadwerkelijk in gang is gezet (begin 2007), kunnen er geen nieuwe deelnemers mee toe treden tot de actie. U kunt nog wel donateur worden.

Wat moet ik doen als ik verhuis? En is het dan nog wel zinvol om deelnemer te blijven?
Het is uw eigen verantwoordelijkheid en ook in uw eigen belang ervoor te zorgen dat wij altijd over uw juiste adresgegevens beschikken; geef een adreswijziging (incl. ingangsdatum) dus tijdig door aan onze secretaris (bij voorkeur per mail, naar Info (a) ActieGJ . NL ). Dat geldt overigens ook voor wijzigingen in uw e-mail-adres! Indien u verhuist naar een andere woning met stadsverwarming (binnen de vijfwal te Houten), dan spreekt het voor zich dat u gewoon deelnemer blijft. Maar ook als u naar elders verhuist, blijft het zeker zinvol uw deelnemerschap voort te zetten: u deelt t.z.t. dan gewoon na rato van uw woonduur mee in een eventuele schade vergoeding, terwijl er op dit moment GEEN sprake is van een jaarlijks te betalen bijdrage (zie ook de volgende vraag).

Als er in de toekomst een extra financiŽle bijdrage nodig is, ben ik dan verplicht om die te betalen? En krijg ik, als ik niet betaal, nog wel mijn deel van de schadevergoeding?
Bij de start van de actie is een begroting opgesteld waar we, met voldoende deelnemers plus de bijdrage van de gemeente Houten, een heel eind mee kunnen komen. Maar als de middelen van de stichting onverhoopt toch voortijdig opraken, dan is er statutair de mogelijkheid om aan de deelnemers een extra bijdrage te vragen; een dergelijke stap moet dan wel door de vergadering van deelnemers worden goedgekeurd. Als het ooit zo ver zou komen, dan zijn er mogelijk deelnemers die een extra bijdrage niet meer willen/kunnen betalen. Deze huishoudens kunnen dan wel gewoon deelnemer blijven; van de uiteindelijke schadevergoeding ontvangt men dan echter een naar rato kleiner deel.

Ben ik als deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor onvoorziene financiŽle consequenties?
…ťn van de redenen waarom we voor deze actie een stichting hebben opgericht, is juist het afschermen van de individuele bewoners voor aansprakelijkheid. Het is uiteindelijk de stichting die een rechtzaak aanspant tegen Eneco. Alleen de stichting (en in heel extreme gevallen het bestuur) is aansprakelijk voor financiŽle verplichtingen; individuele deelnemers zijn niet aansprakelijk.

Ontvang ik nog een gespecificeerde nota van de advocaatkosten, zodat ik deze bij mijn rechtsbijstandverzekeraar kan claimen?
Alle deelnemers hebben eind 2005 / begin 2006 een schriftelijke bevestiging ontvangen, die tevens als factuur dient voor het inschrijfgeld en de bijdrage. Deze bevestiging / factuur kunt u aan uw verzekeringsmaatschappij overleggen.
Bij sommige verzekeraars is/was de eerste reactie dat bij een collectieve actie de advocaatkosten worden vergoed naar rato van het aantal deelnemers. In onze situatie is dat alleen niet erg praktisch. We maken namelijk meer kosten dan alleen advocaatkosten; denk aan de oprichting van de stichting (notaris en KvK), werving van deelnemers (kopieren, porto, etc), administratie en mogelijk een deskundigen-onderzoek. Daar staat weer tegenover dat de gemeente een deel van deze kosten draagt. En dat allemaal verspreid over een periode van meer dan een jaar.
Het is gezien het voorgaande niet echt doenlijk om alle deelnemers steeds een gespecificeerde declaratie te sturen. Vanzelfsprekend houdt de stichting wel een gedegen financiŽle boekhouding bij die jaarlijks door een kascontrolecommissie of zelfs een accountant wordt beoordeeld.
Inmiddels weten we van onder meer Interpolis* en FBTO dat zij wel de simpele mogelijkheid bieden dat de bijdrage aan de stichting (eenmalig) wordt vergoed. Ons advies is om ook bij de eigen verzekeraar aan te dringen op een dergelijke, pragmatische constructie.
* Zie rubriek Downloads voor brief inzake Rabo/Interpolis (lees daarbij deelnemers ipv leden en inschrijfgeld en bijdrage ipv contributie).

Moet ik ook lid zijn / blijven van een bewonersvereniging, om deel te kunnen nemen aan Actie Giga Joule?
Nee, alle huishoudens (en ook bedrijven / instellingen) binnen de Vijfwal te Houten-Zuid konden deelnemen aan Actie Giga Joule (aGJ); daarvoor hoeft u gťťn lid te zijn van een van de bewonersverenigingen. Wel kregen leden van de bew.ver. Schonauwen II en Leebrug korting op het aGJ-inschrijfgeld. Deze twee verenigingen hebben namelijk financiŽle middelen beschikbaar gesteld om de stichting op te kunnen richten. Overigens is er sinds begin 2007 voor de actie een deelnemersstop ingevoerd.

Kan ik me ook bij de stichting aansluiten als ik problemen heb met mijn warmtepomp? Of als ik tegen windmolens ben?
Deze actie is alleen gericht tegen de tariefstelling voor stadsverwarming. Wij doen dus NIETS m.b.t. de problematiek rondom de warmtepompen (in Hofstad, buiten de Vijfwal) of tegen de geplande windmolens. U kunt onze actie tegen Eneco overigens wel steunen als donateur.

Wij vinden de rekening ook hoog, maar hoe weet je nu dat dit tŤ hoog is. Dat kun je toch niet onderling vergelijken, want de situatie en het stook-gedrag verschilt per huishouden?
Het warmte-verbuik in aantal Giga Joule verschilt inderdaad per huishouden; dat wordt per pand netjes m.b.v. een warmtemeter bijgehouden. Er zijn tot op heden nog geen concrete aanwijzigingen dat het gemeten warmte-verbuik niet juist is. Of dat het verbuik in woningen onredelijk hoog is, gezien de grootte van de woning, het huishouden, e.d. De discussie met Eneco gaat dan ook niet zo zeer over het verbruik, maar over de warmte-tarieven! Die worden met name afgeleid van de gastarieven. De vraag is echter hoe je dat op een correcte wijze doet.

Hoe worden de warmte-tarieven afgeleid van de gastarieven?
Dat is dus een ingewikkeld verhaal en er zijn verschillende methoden voor; zie hiervoor de rubriek Warmte-tarief. Overigens spelen ook de tarieven voor electriciteit hierbij een kleine rol. Maar kort door de bocht:
Als je alle energie uit aargas zou kunnen halen die er theoretisch in zit, is er 28,4 m3 gas nodig om 1 Giga Joule warmte op te wekken. In verband met de rendementsverliezen van de CV-ketel is er voor 1GJ warmte echter iets meer gas nodig, namelijk maximaal 32,6 m3.
Eneco & EnergieNed bepalen deze factor echter obv een enquete onder gebruikers van warmte en gebruiker van gas. In 2003 kwam deze daarmee uit op 43,0. Het tarief dat Eneco rekent voor 1GJ is (ongeveer) 40x het tarief voor een 1 m3 aardas. Het verschil met de meer theoretische factor 32,6 wordt ons inziens echter onvoldoende verklaard. Bij het onderzoek door het bureau Viac is weer een iets andere methode gebruikt; ook daarbij is overigens de conclusie dat het Eneco-tarief te hoog is.

Hoe kan ik mijn warmte-verbruik vergelijken met het gasverbruik in mijn vorige woning?
Met enkele slagen om de arm, kunt u aan de hand van de bovengenoemde factor(en) een grove vergelijking maken tussen het gasverbruik in uw vorige woning en het warmte-verbruik in uw huidige woning. Indien u in uw oude woning op gas kookte, wel rekening houden met het feit dat u nu electrisch kookt en dat koken op gas gemiddels zo'n 60m3 gas per jaar kost.

Zie verder de bijlage bij de aanmeldingsbrief.
Deze brief is te downloaden via de rubriek Downloads.